Arbetsmiljö

Haugen-Gruppen AB behandlar alla affärspartners rättvist, ärligt och ansvarsfullt. Vi strävar efter att bygga relationer som grundar sig på ömsesidigt förtroende och respekt. I det systematiska hållbarhetsarbetet ingår självklart även spårbarhet i leverantörskedjan, våra rutiner inom spårbarhet grundar sig på vårt goda samarbete med våra leverantörer och kunder. Vårt långsiktiga mål är att arbeta med leverantörer som är certifierade inom kvalité, miljö och CSR. Vi strävar alltid efter att ingå samarbete med leverantörer och samarbetspartners som har ett arbete som genomsyras av hållbarhetsaspekten. Haugen-Gruppen erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö med arbetsmässiga arbetsvillkor. Vi har en arbetsmiljökommitté som arbetar aktivt med och följer upp dessa frågor. Under 2019 har det bl.a. annat införts nya regler på skyddsskor och varselväst för alla besökare på lagret. Vidare har bolaget också genomfört en medarbetarundersökning och hälsoundersökning för anställda för att identifiera och minska arbetsrelaterade risker. Haugen-Gruppen följer Sidas definition av korruption som är ”missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bl.a. mutor, bestickning – inkluderande bestickning av utländsk tjänsteman – utpressning, jäv samt nepotism” Haugen-Gruppen AB:s förhållningssätt till korruption är att:

  • Aldrig acceptera
  • Alltid agera
  • Alltid informera

Samtliga anställda, oavsett position eller arbetsuppgift, omfattas av vår antikorruptionspolicy. Ledningen säkerställer att alla anställda har kännedom om och tillämpar vår policy.

Organisation och styrning av hållbarhetsarbetet

Vi arbetar för ett systematiskt arbetssätt och för att öka medvetenheten internt och externt med avseende på hållbarhet. Våra certifieringar är en viktig del i vårt arbete och idag är vi IP- och KRAV- certifierade. Förutom vår egen internrevision sker det årligen revison av tredjeparts revisor. Att det kommer någon utifrån som kontrollerar vår verksamhet möjliggör bland annat att vi kan utveckla områdena som ingår i vårt hållbarhetsarbete och det anser vi vara positivt.  Vår grund i hållbarhetsarbetet ligger i våra policys och riktlinjer som alla nyanställda tjänstemän tar del av i samband med introduktionen i företaget. För att arbetet ska genomsyra hela organisationen inkluderas dessa delar även i det årliga medarbetarsamtalet där uppföljning och måluppfyllnad inkluderas.  Ansvaret för övergripande strategier, mål och åtgärder samt uppföljning ligger hos ledningsgruppen och företagets kvalitetsansvarig. Arbetet koordineras av kvalitetsansvarig och sker genom en löpande dialog och möten med medarbetare och externa intressenter. 

Frågor?