GDPR

Personuppgiftspolicy

Denna policy gäller från och med 2018-05-01

Haugen-Gruppen är en distributör med internationellt kända premiumvarumärken inom kolonial för dagligvaruhandeln och storhushåll. Vår organisation bygger på en god relation med våra leverantörer som finns representerade i hela världen. En effektiv logistik skapar förutsättningar för en god och lönsam tillväxt för oss och våra kunder. Vår vision är att berika matkulturen i Sverige.

Vi värnar om integriteten hos alla våra kunder och andra personer som kommer i kontakt med oss. All vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med denna policy och de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan finner du information om vilka uppgifter vi samlar in och varför, samt information om dina rättigheter. Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss på info-(_sm3Remove)-_-(_a)-_haugen-gruppen-(d_)-_se

 

1. Personuppgifter och personuppgiftsansvarig

En personuppgift är alla upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, exempelvis ett namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kontonummer och personnummer. Denna policy beskriver bl.a. den personuppgiftsbehandling som vi genomför och ger dig information om dina rättigheter som registrerad.

Haugen-Gruppen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker enligt denna personuppgiftspolicy.

 

2. Beskrivning av vår personuppgiftsbehandling

Vår personuppgiftbehandling går främst ut på hantering av namn- och kontaktuppgifter i samband med orderläggning och reklamationshantering och dylikt. Vi beskriver nedan vilka personuppgifter som omfattas av vår personuppgiftsbehandling samt ändamål och rättslig grund för denna, samt varaktigheten av behandlingen.

 

2.1 Leverantörs och kundkontakt i samband med orderläggning och konsumentkontakt vid reklamationshantering och konsumenttävling

2.1.1 Personuppgiftsbehandling

I samband med orderläggning, reklamationshantering och konsumenttävlingar samlar vi in personuppgifter i form av kontaktuppgifter. Uppgifterna består av namn, e-post, telefonnummer, företagsnamn, faktureringsadress och i vissa fall personnummer och bankuppgifter. Vi samlar in uppgifterna för att kunna kontakta dig och handlägga ditt ärende.

 

2.1.2 Rättsliga grunder vid behandlingen

De uppgifter som behandlas i samband med orderläggning behandlas med stöd av det avtal som ingås mellan dig som kund/leverantör och Haugen-Gruppen. Vår behandling av dessa personuppgifter är nödvändiga för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet. Efter avtalstiden löpt ut sparas uppgifterna sparar vi uppgifterna i 12 månader med stöd av en intresseavvägning, då vi anser att vårt intresse av att lagra dina uppgifter för att kunna kontakta dig med information och marknadsföring väger tyngre än ditt intresse för skydd av din personliga integritet. De uppgifter som behandlas i samband med konsumentreklamationer och tävlingar sparas i 12 månader för att kunna uppfylla våra åtaganden i enlighet med livsmedelslagen samt med stöd av en intresseavvägning för att erbjuda en god service.

Personuppgifter som inkluderas ovan och som ingår i bokföringen sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen. 

 

2.1.3 Mottagare av personuppgifterna

Anställda vid Haugen-Gruppen AB samt företagets biträden.


 

3. Dina rättigheter som registrerad

Du som registrerad har vissa rättigheter enligt den nya dataskyddsförordningen

3.1 Rätt att begära tillgång till dina lagrade personuppgifter

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till dina lagrade personuppgifter. En begäran kan med fördel ske skriftligen och skickas till oss per mail info@haugen-gruppen.se. Vi kan behöva vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär ett utdrag.

 

3.2 Övriga rättigheter

Du har även rätt att begära rättning av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter och att framställa begäran om en överföring av dina personuppgifter, dataportabilitet. Vidare har du rätt till att begära en begränsning av en fortsatt behandling av dina personuppgifter samt även begära en radering. Därtill har du alltid möjlighet att invända mot behandlingen.

 

4. Överföringar till tredjeland

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES (så kallade tredjeländer).

Klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, 08-657 61 00) gällande vår hantering av personuppgifter.

Frågor?